top of page
STEVE JOBS (5).gif
yapı malzemelerı.jpg

Yapı Malzemeleri

Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine (305/2011/AB) Tabi Yapı Malzemelerine İlişkin Genel Bilgiler

Mevzuatın kapsamı:

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB); yapı işlerine ilişkin olarak temel gerekler açısından yapı malzemelerine uygulanacak kuralları, performans beyanını, CE işaretlemesini, iktisadi işletmecilerin yükümlülüklerini, uyumlaştırılmış teknik şartnamelere ilişkin kuralları, onaylanmış kuruluşların ve teknik değerlendirme kuruluşlarının görevlendirilmesini, denetlenmesi ve değerlendirilmesini, bildirim merciini, onaylanmış kuruluşlar ile ilgili düzenlemeleri, piyasa gözetimi ve denetimine dair usul ve esasları kapsamakta ve yapı malzemelerinin temel karakteristikleri ile ilgili performans beyanlarının ve malzemelere CE işaretinin iliştirilmesinin kurallarını oluşturarak yapı malzemelerinin piyasaya arz edilmesi ve piyasada bulundurulması ile ilgili usul ve esasları belirlemektedir.

Temel güvenlik gerekleri:

Yapı işlerinin karşılaması gereken;

(1) Mekanik dayanım ve stabilite

(2) Yangın durumunda emniyet

(3) Hijyen, sağlık ve çevre

(4) Kullanımda erişilebilirlik ve güvenlik

(5) Gürültüye karşı koruma

(6) Enerjiden tasarruf ve ısı muhafazası

(7) Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı temel gerekleriyle bağlantılı olan yapı malzemelerinin temel karakteristikleri uyumlaştırılmış teknik şartnamelerde belirtilmektedir.

Mevzuatın gerektirdiği uygunluk işareti:

CE işareti

Mevzuatın gerektirdiği uygunluk değerlendirme prosedürü:

Uyumlaştırılmış teknik şartnameye tabi olan yapı malzemelerine ilişkin uygunluk değerlendirme işlemleri, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ek-5’te yer alan Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması sistemlerine (Sistem 1+, 1, 2+,3 ve 4 ) göre imalatçı ve gerektiğinde onaylanmış kuruluş tarafından gerçekleştirilir. Yapı malzemesinin tabi olduğu Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması sistemine göre; performans değişmezlik belgesi, fabrika üretim kontrolü uygunluk belgesi ya da test raporuna dayanılarak Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Ek-3’te yer alan formata göre imalatçı tarafından performans beyanı düzenlenir ve adı anılan Yönetmelik kapsamındaki yapı malzemeleri CE işareti ile birlikte piyasaya arz edilir.

Mevzuatın yürürlük tarihi: 10.07.2013

Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik’ e Tabi Olan Yapı Malzemelerine İlişkin Genel Bilgiler

Mevzuatın kapsamı:

Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik; bina ve diğer inşaat mühendisliği işlerini içeren yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılmak üzere piyasaya arz edilen ürünlerin kullanım amacına uygunluğunun ortaya konulması için gereken kural ve düzenlemeler ile “CE” işareti iliştirilmesi zorunlu olmadan piyasaya arz edilecek ürünlerin piyasaya arz koşulları ile ilgili kural ve düzenlemeleri kapsamaktadır.

bottom of page